Fundacja

 

FUNDACJA "NOWE ŻYCIE" W ZAMOŚCIU

 

I. Fundacja
Nazwa podmiotu: Fundacja "Nowe Życie"
Siedziba i adres: Zamość 22-400, ul. Akacjowa 9

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.04.2004 r.
Numer KRS: 0000204703
Numer REGON: 951209761

Konto Fundacji:

PKO BP S.A. I Oddział w Zamościu

numer konta : 05 1020 5356 0000 1202 0038 8876

 

II. Zakres działalności statutowej i formy jej prowadzenia

 

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

 

Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

 

Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ edukacji poprzez kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, edukację, także młodzieży, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania;

b/ kultury poprzez: 1) prowadzenie ośrodków kultury klubów i świetlic, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury, spełnianie funkcji użytecznych, np. organizowanie różnego rodzaju kursów; 2) organizowanie koncertów różnych typów, np. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla dzieci i młodzieży, koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.wydawanie gazet;

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

c/ działalności związanej ze sportem poprzez organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych

 

 

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ opieki wychowawczej i społecznej w postaci

-opieki społecznej dla dzieci: działalność związaną z adopcją, działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,

-działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych,

- wychowawczej działalności prewencyjnej zmierzającej do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz wychowania w trzeźwości, eliminacji agresji i przemocy oraz nietolerancji rasowej światopoglądowej i religijnej,

-odwiedzania osób starych,

-konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych,

-opieki i doradztwa dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia,

-działalności społecznej lokalnej i sąsiedzkiej,

-działalności polegającej na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., łącznie z działalnością tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

-działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo oraz osób bezrobotnych; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

-działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej.

b/ prowadzeniabibliotek nie publicznych wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach przeznaczonych do pisania, bibliotek dźwiękowych i filmowych

c/ kultury poprzez:

1)działalności kółekmuzycznych, artystycznych, teatralnych, filozoficzno teologicznych i innych;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych;

3) pozostałą działalność wydawniczą;

4) produkcję przedstawień teatralnych;


 

Konto Fundacji:

PKO BP S.A. I Oddział w Zamościu

numer konta : 05 1020 5356 0000 1202 0038 8876


Fundacja "Nowe Życie" w Zamościu

ul. Akacjowa 9

22-400 Zamość

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000204703

Zobacz także:

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

II. Zakres działalności statutowej i formy jej prowadzenia

 

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

 

Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

 

Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ edukacji poprzez kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, edukację, także młodzieży, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania;

b/ kultury poprzez: 1) prowadzenie ośrodków kultury klubów i świetlic, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury, spełnianie funkcji użytecznych, np. organizowanie różnego rodzaju kursów; 2) organizowanie koncertów różnych typów, np. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla dzieci i młodzieży, koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.wydawanie gazet;

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

c/ działalności związanej ze sportem poprzez organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych

 

 

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ opieki wychowawczej i społecznej w postaci

-     opieki społecznej dla dzieci: działalność związaną z adopcją, działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,

-     działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych,

- wychowawczej działalności prewencyjnej zmierzającej do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz wychowania w trzeźwości, eliminacji agresji i przemocy oraz nietolerancji rasowej światopoglądowej i religijnej,

-     odwiedzania osób starych,

-     konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych,

-     opieki i doradztwa dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia,

-     działalności społecznej lokalnej i sąsiedzkiej,

-     działalności polegającej na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., łącznie z działalnością tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

-     działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo oraz osób bezrobotnych; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

-     działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej.

b/ prowadzeniabibliotek nie publicznych wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach przeznaczonych do pisania, bibliotek dźwiękowych i filmowych

c/ kultury poprzez:

1)działalności kółekmuzycznych, artystycznych, teatralnych, filozoficzno teologicznych i innych;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych;

3) pozostałą działalność wydawniczą;

4) produkcję przedstawień teatralnych;

 

 

III.Realizacja celów statutowych

1. Konferencja szkoleniowa w Zamościu.

2. Warsztaty w Łabuńkach, działalność zespołu muzycznego.

3. Obóz rekreacyjno - edukacyjny w Wybrzeżu n. Sanem.

4. Spotkanie mężczyzn z Donaldem Turbittem.

5. Spotkanie Alfa.

 

Ad. 1.  Konferencja szkoleniowa w Zamościu

 

W dniach 13-15 lutego 2009 r. w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu Fundacja“Nowe Życie" zorganizowała konferencję szkoleniową. Zaproszony gość – Ks. Waldemar Kostrubiec, ówczesny proboszcz parafii Św. Michała obecnie parafii Wniebowzięcia NMP w Łukowej, przybliżał jej uczestnikom tematykę duchowości osób świeckich, m.in. w oparciu o adhortację apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II “Christifideis laici”. Program spotkania obejmował także dzielenie się przez uczestników swoimi spostrzeżeniami i własnymi doświadczeniami w małych grupach oraz wspólną Mszę Świętą.

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i innych miejscowości.

 

Ad. 2.  Warsztaty w Łabuńkach, działalność zespołu muzycznego.

 

W dniach 21-22 marca 2009 roku  w Domu Misyjnym Świętego Ducha w Łabuńkach  odbyły się warsztaty muzyczne dla członków działającego pod opieką Fundacji zespołu muzycznego. Program warsztatów obejmował zajęcia z emisji głosu poprowadzone przez Annę Niderlę – polonistkę, członkinię chóru “Gospel Rain”, wykłady i zajęcia poprowadzone przez Andrzeja Bulicza – teologa, lidera uwielbienia, a także spotkania w mniejszych grupach, wspólną modlitwę i muzykowanie.

W dniu 4 kwietnia 2009 r. zespół muzyczny zagrał koncert połączony z modlitwą uwielbienia na zakończenie rekolekcji wielkopostnych w kościele Św. Michała w Zamościu. Podobny koncert miał miejsce w dniu 25 lipca 2009 r. w ramach Tygodnia dla Rodziny odbywającego się w kościele w Żdanowie.

Fundacja w 2009 r. zakupiła dla zespołu muzycznego nowe mikrofony i statywy.

 

 

Ad. 3. Obóz rekreacyjno - edukacyjny w Wybrzeżu n. Sanem.

 

Obóz rekreacyjno - edukacyjny w Wybrzeżu nad Sanem odbył się w dniach 4-11 lipca 2009 r.

Po raz kolejny został on zorganizowany przez Fundację w Ośrodku Młodzieżowym KSM "Nadzieja", wzięło w nim udział 106 osób z Zamościa, Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego i innych miejscowości regionu, w tym całe rodziny z dziećmi oraz osoby samotne. Tradycyjnie już znaczny odsetek uczestników obozu stanowiła młodzież, wywodząca się z różnych środowisk – także z rodzin dotkniętych ubóstwem i patologią.

Tym razem gościem prowadzącym wykłady dla uczestników obozu był Ks. dr Andrzej Cieślik – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz Centrum Służby Rodzinie i Życiu, duszpasterz Sosnowieckich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, autor książek. Jego prelekcje dotyczyły m.in. struktury i środowiska Kościoła, roli i funkcjonowania wspólnot w Kościele, odmienności i wzajemnego uzupełniania się mężczyzn i kobiet, wspierania osób śmiertelnie chorych, dostrzegania Boga w naszej rzeczywistości.

Każdego dnia obozu uczestnicy spotykali się na wspólnej modlitwie porannej i wieczornej, wykładach, Mszy Świętej. Część wykładów miała charakter stanowy (odbywały się one wówczas oddzielnie dla mężczyzn, kobiet, młodzieży). Uczestnicy wyjazdu brali też udział w  spotkaniach  małych grup ustalonych na stałe na czas obozu. Spotkania te umożliwiały lepsze zrozumienie treści wykładów, podzielenie się osobistym doświadczeniem, zawiązanie bliższych relacji. Dla dzieci zorganizowano specjalne zajęcia m.in. zabawy i gry ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne prowadzone przez opiekunów. Uczestnicy obozu sami troszczyli się o utrzymanie porządku w budynku, pomagali również przy nakrywaniu do stołu i podawaniu posiłków. Czas wolny od programowych zajęć osoby biorące udział w obozie wykorzystywały na uprawianie sportu i spacery po okolicy.

 

Ad. 4. Spotkanie mężczyzn z Donaldem Turbittem.

 

W dniu 5 sierpnia 2009 r. w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu odbyło się spotkanie adresowane do mężczyzn, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Prelekcję w jego trakcie wygłosił Donald Turbitt – amerykański katolicki lider świecki pochodzenia irlandzkiego, założyciel Ruchu Św. Józefa, emerytowany nowojorski strażak i biznesmen, ojciec, mąż i dziadek. Fundacja “Nowe Życie" wsparła finansowo organizację tego spotkania.

 

Ad. 5. Spotkanie Alfa.

 

W dniach 23-24 października 2009 r. Fundacja “Nowe Życie" zorganizowała w Zamościu konferencję dla osób pragnących w przyszłości brać udział w prowadzeniu kursów Alfa. Wykłady poprowadziła Stanisława Iżyk-Dekowska – Dyrektor Krajowego Biura Alfa oraz jej współpracownicy. Pod patronatem i ze środków finansowych Fundacji od 2010 r. ewangelizacyjne kursy Alfa będą odbywać się w Zamościu, zaś październikowa konferencja stanowiła pierwszy krok na drodze przygotowań do nich.

 

 

IV.Zdarzenia prawne o skutkach finansowych

 

1/W dniu 2 stycznia 2009 r. Fundacja " Nowe Życie" reprezentowana przez Prezesa Zarządu Iwonę Ziółkowską zawarła z Haliną Łobacz, właścicielką budynku mieszkalnego położonego w Zamościu przy ul. Akacjowej 9 umowę użyczenia na potrzeby Fundacji lokalu mieszkalnego o pow. 12 m² znajdującego się w tym budynku na okres od 2.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

 

3/ W dniu 4 lipca 2009 r. Fundacja " Nowe Życie" reprezentowana przez Prezesa Zarządu Iwonę Ziółkowską i Wiceprezesa Zarządu Kalinę Trojanowską zawarła z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej umowę o zapewnienie pobytu i wyżywienia uczestnikom obozu rekreacyjno – edukacyjnego w Ośrodku Młodzieżowym KSM "Nadzieja" położonym w miejscowości Wybrzeże w terminie od 4 do 11 lipca 2009 r. Fundacja zobowiązała się zapłacić Stowarzyszeniu kwotę 27 580 zł. za wszystkie świadczenia spełniane na jej rzecz w wykonaniu powyższej umowy.

 

V. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Kalendarz

MAR
28
28.03.2019 18:00 - 21:00
ALPHA dla młodzieży

MAR
29
29.03.2019 19:00 - 21:00
Spotkanie Uwielbienia

MAR
30
30.03.2019 17:00 - 19:00
Modlitwa tańcem

APR
4
04.04.2019 18:00 - 21:00
ALPHA dla młodzieży

APR
5
05.04.2019 19:00 - 21:00
Spotkanie Uwielbienia